Magnus Nilsson Produktion

Ett oberoende konsultföretag med inriktning på miljöfrågor och miljöpolitik med transportfrågor, klimat och naturvård som specialitet med särskild kompetens när det gäller EU-anknutna frågor inom transport och klimat.

Läs gärna min nya rapport EU, Sverige och klimatet. En guide för politiker och andra till EU:s nya klimatpolitik. (Arena Idé 2019)

TRE NYA FORSKNINGSRAPPORTER:

En rättvis omställning av transportsystemet. En analys av de sociala effekterna av styrmedel för minskade klimatutsläpp. (Lunds universitet 2020). Tillsammans med Lena Hiselius, Jamil Khan, Lena Smidfelt Rosqvist, Emma Lund & Lars Nilsson.

Vägskatt för personbilar. (IVL Svenska Miljöinstitutet 2020). Tillsammans med Magnus Hennlock, Cecilia Hulth, Tomas Kåberger, Lars Nilsson, Anders Roth & Frances Sprei.

Styrmedel för att begränsa det globala flygets klimatpåverkan – ett svenskt perspektiv (Kungliga Tekniska Högskolan/Chalmers Tekniska Högskola/Magnus Nilsson Produktion, 2020). Tillsammans med Jörgen Larsson och Jonas Åkerman. NY!!