Remissvar, skrivelser m.m.

220919 Synpunkter på betänkandet SOU 2022:15 Sveriges globala klimatavtryck (dnr M2022/00841)

211019 Synpunkter på SOU 2021:21 En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden

210914 Synpunkter på EU-kommissionens förlag till revidering av Utsläppshandelsdirektivet, Ansvarsfördelningsförordningen & LULUCF-förordningen

210825 Synpunkter på EU-kommissionens förslag till förordning om förnybara drivmedel inom flyget

210423 Synpunkter på Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen (”Skogsutredningen 2019”)

201112 Uppdra åt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att konkretisera vad som krävs för att nå miljömålet Levande Skogar – genomför förnyad, uppdaterad bristanalys (till regeringen)

201123 Synpunkter på promemorian ”Förstärkt och förenklad miljöstyrning i bonus–malus-systemet” till finansdepartementet

201025 Angående möjligheten att utnyttja Stora Ensos försäljning av 5 200 hektar skog i Halland för att uppnå miljömålet ”Levande skogar” (till regeringen)

200831 Synpunkter på remissversion ”Frivilliga avsättningar – förslag på system för uppföljning av geografiskt läge, varaktighet och naturvårdskvalitet” till Skogsstyrelsen/Naturvårdsverket

200720 Till skogsutredningen 2019: En läsning av Tomas Lundmarks ”Skogen räcker inte – hur ska vi prioritera?”

200513 Synpunkter klimatpolitiska vägvalsutredningens betänkande ”Vägen till en klimatpositiv framtid”

191115 Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport ”Nyckelbiotopsregistrering vid avverkningsanmälan”

190302 Synpunkter på Skogsstyrelsens rapport ”Skogsskötsel med nya möjligheter”

180326 Synpunkter på promemoria om En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik

170901 Synpunkter på klimatfärdplan i förslag till regional utvecklingsplan för Stockholms län – RUFS 2050

170418 Synpunkter på förslag till reduktionsplikt för bensin och diesel

170418 Synpunkter på förslag till ny fordonsbeskattning (”bonus-malus”)

160923 Synpunkter på underlagsrapporter från arbetet med att ta fram Sveriges första nationella skogsprogram

160920 Synpunkter på Kommissionens förslag till LULUCF-förordning

160920 Synpunkter på Kommissionens förslag till Ansvarsfördelningsförordning (ESR)

160910 Brev till regeringen om EUs biodrivmedelspolitik

160809 Synpunkter på slutbetänkande om klimatpolitiskt ramverk från Miljömålsberedningen

160518 Synpunkter på förslag om bonus-malussystem

160502 Synpunkter på delbetänkande om klimatpolitiskt ramverk från Miljömålsberedningen

160405 Synpunkter på förslag om nedsatta förmånsvärden på vissa typer av bilar

160330 Synpunkter på förslag om avdrag för annullering av utsläppsrätter

140707 Synpunkter på finansdepartementets promemoria ”Ändrad beskattning av vissa biodrivmedel”

140403 Synpunkter Utredningen Fossilfrihet på väg, SOU 2013:184

140104 Synpunkter på Skogsstyrelsens förstudie om nationellt skogsprogram (Skogsstyrelsen meddelande 5/2013)

131002 Synpunkter på miljömålsberedningens betänkande Långsiktigt hållbar markanvändning SOU 2013:43