01.07.2018 Blogginlägg Inga kommentarer

ICAO sparkar konservburkar framför sig

Sista veckan i juni skulle de 36 länderna i det styrande rådet inom FNs luftfartsorganisation ICAO (ett av dem Sverige) ha beslutat om detaljreglerna för det nya utsläppskompensationssystemet för internationellt flyg, CORSIA.
Det gick så där.
Mötet lyckades enas om regler för hur flygets utsläpp ska mätas, men de svåra besluten – dels vilka hållbarhetskrav som ska uppfyllas för att ett förnybart flygbränsle ska anses ge nollutsläpp, dels vilka kompensationsåtgärder som ska godkännas – tvingades man skjuta upp.
Samtidigt meddelade Kina att landet drar tillbaka sitt löfte att delta i systemet redan under den s.k. pilotfasen, 2021-2023. Avhoppet är möjligen ett led i förhandlingarna om regelverket, men kan indikera att hela systemet kan vara på väg att haverera.
Efter mötet sändes hurtfriska pressmeddelanden ut om hur framgångsrikt mötet hade varit inte bara från ICAOs centrala sekretariat och EU-kommissionen, utan även från Transportstyrelsen, som representerar Sverige i dessa sammanhang.
Syftet med CORSIA är att förhindra att de årliga nettoutsläppen av koldioxid från internationellt flyg (=mellan stater) stiger över den nivå som kommer att uppmätas 2018-2019. Tanken är inte att flygtrafiken ska minska eller ens att flygets utsläpp ska gå ned, utan planen är att dels klara en del av tillväxten med förnybar flygfotogen, dels att via högre flygpriser betala klimatåtgärder på andra områden som kompensation för fortsatt ökad användning av fossil flygfotogen.
Huruvida detta verkligen leder till att utsläppen totalt sett begränsas beror naturligtvis helt och hållet på a/ vilken mån produktionen av den förnybar flygfotogen kan ske utan utsläpp av växthusgaser och b/ i vilken mån de kompensationsåtgärder som genomförs verkligen leder till utsläppsminskningar som inte skulle skett utan CORSIA.
Ett beslut togs vid mötet om flygbränslet. Det innebär att man kommer att låta flygbolagen tillgodoräkna sig den miljövinst det innebär om utsläppen från produktionen och distributionen av det fossila flygbränsle bolaget använt är lägre än för genomsnittligt flygbränsle. I övrigt sköts alla beslut upp.
Beträffande kompensationsåtgärder ville bl.a. Kina inte acceptera att det gemensamma regelverket överordnas nationella regelverk, dvs. kineserna krävde att på egen hand få sätta upp regler för de kompensationsåtgärder man vill använda inom CORSIA, en modell som naturligtvis pekar mot rena vilda västern.
EU har förberett sig för en situation där CORSIA inte kommer att fungera. Idag omfattas endast flygtrafik inom EU av utsläppshandel, dvs. trafik mellan två flygplatser inom Unionen. I den nya version av direktivet om utsläppshandel som EU-institutionerna enades om under vintern sägs dock att från 2024 kommer även all flygtrafik till och från Unionen (dvs. även flyg till/från t.ex. USA, Australien, Sydamerika etc.) att inkluderas (artikel 28a). För att detta inte ska inträffa krävs att Kommissionen lägger ett förslag om en ändring av direktivet och att detta förslag godkänns av både Europaparlamentet och EUs regeringar.
Från de europeiska regeringen kom ungefär lika optimistiska kommentarer som från svenska Transportstyrelsen, men parlamentets deltagare var desto mera kritiska.
“I am very disappointed, although not altogether surprised, at this outcome. The offset can has been kicked down the road, to avoid confrontation which doesn’t augur well for future agreement”, sa Julie Girling, brittisk parlamentsledamot från regeringspartiet Tories, till nyhetsbrevet ENDS. Girling var ansvarig rapportör för Europaparlamentets arbete med översynen av utsläppshandelsdirektivet. Hon ansåg att EU nu måste börja förbereda sig för att CORSIA kollapsar och det unionen då bör utvidga utsläppshandelssystemet:
“It is now even more important for Europe to make an immediate reservation and re-assert the right to continue with the EU ETS. The EU takes its Paris commitments seriously and it’s increasingly clear that there is a real danger of the global scheme through CORSIA failing to deliver.”
De mera optimistiska hoppas att ICAO Council ska kunna enas om regler för förnybart flygbränsle och kompensationsåtgärder under hösten. Frågan är hur mycket ytterligare kryphål man måste pressa in i systemet för att det ska kunna accepteras av alla stora spelare.

Här kan du lämna en kommentar:

Lämna en kommentar